Het schoolplan

Het schoolplan
In 2019 is er een nieuw meerjaren schoolplan gemaakt. Een meerjaren schoolplan wordt gemaakt voor 4 jaar. En hierin staan alle beleidsvoornemens voor de komende jaren vermeld. Dus voor nadere informatie verwijzen we naar het schoolplan 2019-2023. Deze beleidsvoornemens worden jaarlijks geëvalueerd en eventueel bijgesteld in het jaarplan.
In dit schoolplan is een jaarplan opgesteld waarin alle voornemens uitgebreider verwoord staan. Hieronder treft u in het kort de gerealiseerde doelen van 2015-2019 aan en de doelen van 2019-2020.

Gerealiseerde doelen van het schooljaar 2019-2020
Zie voor de uitgebreide versie hiervan het schooljaarverslag. Het jaarverslag van 2019-2020 wordt op de website geplaatst. Daar staan alle ontwikkelingen van het afgelopen jaar in geëvalueerd.
Een greep uit de belangrijkste onderwijsvernieuwingen:
 

 • Verdere ontwikkeling thematischonderwijs op de middagen middels Topondernemers/Oog voor de wereld. In het schooljaar 2020-2021 gaan wij verder met de borging.
 • Het werken met de 3Dprinter is gecontinueerd.
 • Het rekenbeleidsplan wordt verder geactualiseerd.
 • Leerlingen eigenaar maken van eigen leren; blijft in ontwikkeling in het schooljaar 2020-2021.
 • Bewegend leren in groep 1 t/m 8 voor automatisering; blijft in ontwikkeling in 2020-2021.
 • De structurele samenwerking met het Esdal College in Klazienaveen is met succes gecontinueerd en geborgd in het “Juniorcollege”. Het verrijkend aanbod voor groep 8 bestaat uit Wetenschap& Technologie, gymnastiek en Engels.
 • Er is een cluster brede scholing ingezet voor het kwaliteitsgebied Didactisch Handelen. Dit is in een borgingsdocument vastgelegd.
 • Het vakgebied Engels staat voor de groepen 1 t/m 8 structureel op het lesrooster.
 • De Gezonde Weken zijn ingevoerd en ingebed in de lokale agenda van Klazienaveen. Door Covid-19 is de projectweek geannuleerd.
 • Het Cultuurbeleidsplan inclusief meerjarenplanning is opgesteld. De Interne Cultuur Coordinatoren zijn geschoold.
 • Er is subsidie toegekend voor scholing van muziek. Dit heeft niet plaatsgevonden door Covid-19. Wordt door geschoven naar 2020-2021.
 • Er is een opzet gemaakt voor een Wetenschap & Technologie beleidsplan. In het schooljaar 2020-2021 wordt invulling gegeven aan het beleidsplan. Een leerkracht is hiervoor gefaciliteerd.
 • Het school specifieke veiligheidsplan is geactualiseerd.
 • De notitie Burgerschap en Sociale integratie is vastgelegd.
 • Er is een opzet gemaakt van het taalbeleidsplan.

Doelen voor het schooljaar 2020-2021
Zie voor een uitgebreidere versie hiervan het schoolplan.
 • De eindopbrengsten zijn boven de ondergrens in 2020.
 • Herijken en borgen van het taalbeleidsplan.
 • Borgen van het rekenbeleidsplan.
 • Borgen van een structureel aanbod Engels in de groep 1 t/m 8.
 • Borgen van de methodiek Topondernemers/Oog voor de wereld.
 • Onderzoek en borgen inzet digitale leermiddelen.
 • Borgen van het Cultuureducatieplan.
 • Kwaliteitszorg: Kwintoo: Kaart 9, kaart 6 en kaart 10.
 • De directie is geregistreerd of geherregistreerd.
 • Startpositie bepalen: Waar staat de school inzake ‘Oog voor de wereld’. Waar staan we inzake de 21e -eeuwse vaardigheden.
 • Vervolg op startpositie van de school inzake ‘Oog voor de wereld’. In welke richting gaat de school zich ontwikkelen i.v.m. fusie openbaar onderwijs Klazienaveen.
 • Opstellen van een beleidsplan op Wetenschap en Techniek.

© 2022 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden