Ons onderwijs

Ons onderwijs is gericht op een effectieve en uitdagende leeromgeving waarbij de leerkrachten en de leerlingen werken vanuit een intrinsieke motivatie. We zijn duidelijk gericht op het werken met hedendaagse methodieken, waarbij onze aandacht vooral uit gaat naar de basisvakken: taal, lezen en rekenen. Wij vinden taal, lezen en rekenen een basisvoorwaarde voor verdere ontwikkeling.

We hebben een doorgaande leeslijn voor groep 1-8, bestaande uit “fonemisch bewustzijn”, “Veilig leren lezen (KIM-versie)” en “Estafette”. Hierin wordt aandacht besteed aan alle moderne vormen van lezen. De groepen 5-8 werken aan hun studievaardigheden met de methode Blits. Het begrijpend lezen wordt vanaf groep 4 elke week aangeboden d.m.v. actuele nieuwsberichten van Nieuwsbegrip. Bovendien beschikken we over een uitgebreide bibliotheek voor leerlingen van de groepen 1-8.
In de afgelopen jaren is de nieuwe rekenmethode “Rekenrijk” ingevoerd en maken we gebruik van de methode "Met Sprongen Vooruit".
Voor de Nederlandse taal werken we met de methode “Taal Actief”. Voor voorbereidend schrijven gebruiken we in de groepen 1 & 2 de methode "schrijfdans" en in de groepen 3-8 de methode “Pennenstreken”.
De zaakvakken worden behandeld aan de hand van de thematischkaarten van "Topondernemers". Hierbij werken de kinderen aan een ondernemende en onderzoekende houding m.b.t. geschiedenis, aardrijkskunde, techniek en natuur. De leerling kan in een groepje of individueel bezig zijn met een leersituatie aan de hand van een thematische opdrachtkaart. Er wordt van hen gevraagd om zelfontdekkend en zelfregulerend bezig te zijn. Door dit actieve leren, blijft de kennis beter hangen bij de leerling. Door de situaties uit de alledaagse omgeving kan een leerling zijn opgedane kennis ook toepassen in de praktijk.  De expressievakken worden verweven in het thematisch onderwijs van "Topondernemers".

Passend onderwijs
Passend onderwijs betekent dat er specifieke aandacht is voor kinderen die een extra steuntje in de rug nodig hebben. Wij zijn van mening dat alle kinderen een zo passend mogelijke plek verdienen in het onderwijs. Wij kijken daarom naar wat een kind nodig heeft en houden rekening met eventuele belemmeringen.
We ondersteunen leerlingen bijvoorbeeld bij rekenhulpvragen, leeshulpvragen, meerbegaafdheid, hoogbegaafdheid, sociale veiligheid en verschillen in gedrag. We hebben specifieke specialismen in huis, zoals een rekencoördinator, een taal-leescoördinator, (hoog)begaafdheidscoördinator en een intern begeleider.
Als uw kind meer ondersteuning nodig heeft dan onze leerkrachten of coördinatoren kunnen bieden, dan schakelen we extra hulp in. Bijvoorbeeld een adviseur, orthopedagoog of ambulant begeleider. Zo helpen we de kinderen zich zo maximaal mogelijk te ontwikkelen!

© 2019 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden